Obsah

 

AKTUALIZÁCIA č.1

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravil Časový harmonogram trvania výzvy.

Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.2 sa predlžuje na termín: 25.05.2020.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) opäť vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Typ výzvy:                 uzavretá

Dátum vyhlásenia:   07.02.2020

Dátum uzavretia:      25.05.2020

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 

 
 
Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5c9af19f-8da5-425c-9b25-16dbca8205ef

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie: