Obsah


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

AKTUALIZÁCIA č.1

7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) opäť vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

 

Typ výzvy:                 uzavretá

Dátum vyhlásenia:   05.06.2023

Dátum uzavretia:      31.08.2023

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 

Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.4 sa predlžuje na termín: 31.08.2023.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/7.4/3

 
 
Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:
 

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5cd9a6c6-adbd-4497-b66a-b7940e76d97d

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie (verzia 1.5)