Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 

Dĺžka trvania výzvy je

od 05.06.2023 do 31.07.2023.
 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:

vyzvy-a-harmonogramy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/vyzva-pre-podopatrenie-75-5/

 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d2b8bb15-d643-417d-8cf3-e3422e6baa86

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

pre opatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 05.06.2023 do 31.07.2023.

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:

vyzvy-a-harmonogramy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/vyzva-pre-podopatrenie-74-3/

 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:
 
 

 

 

* * *  P O Z V Á N K A  * * * M Á J   2023  * * *

 

Všetkých Vás srdečne pozývame na podujatia,

ktoré sa budú tento mesiac konať v našich členských obciach ! 🌸

 

MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

ff

mddll


 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou "Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA, verzia 2.0 pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022  vyhlasuje Výzvu č. 01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dátum vyhlásenia:  18.04.2023

 

Dátum uzavretia:     18.05.2023

 

Všetky informácie, výzvu a žiadosť nájdete:

 

Výzva č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP

 

 


 

Informačný seminár pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2022

logo

 

 

Dňa 26.04.2023 (streda) o 09.30 hod. sa v priestoroch Obecného úradu Lieskovec uskutoční Informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov z verejného sektora na predkladanie ŽoNFP k plánovanej výzve MAS pre podopatrenia 7.4 a 7.5 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

 

 

Vážení členovia,

 

pozývame Vás na Informačný seminár pre žiadateľov z verejného sektora na predkladanie ŽoNFP v rámci dodatočnej alokácie a alokácie na prechodné obdobie z PRV SR 2014-2022, ktorý sa uskutoční dňa 26.04.2023 (streda) o 09.30 hod. v priestoroch Obecného úradu Lieskovec, Stredisková 154/26 k plánovanej výzve pre nasledovné podopatrenia:

 

 • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

 

 • 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

 

Seminár bude zameraný na nasledovné oblasti:

 • Formálne náležitosti Žiadosti o NFP

 • Oprávnenosť aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu a jeho financovanie

 • Podmienky poskytnutia príspevku a forma a spôsob preukázania ich splnenia (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a povinné prílohy)

 • Ukazovatele projektu

 • Kritéria pre výber projektov

 • Schvaľovací proces

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 


 

VEĽKONOČNÁ  POHĽADNICA

 

velka

 


 

Newsletter NSRV SR - informácie z rozvoja vidieka

 

Účelom Newslettera je poskytnúť špecializované informácie beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020. Jeho obsahom sú informácie Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a informácie o pripravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).

 

Marcové vydanie  - dostupné na www.nsrv.sk/download.php?3869

 

Newsletter NSRV SR - špeciálne vydanie:
 
Aktuálne výzvy PRV SR 2014 -2022 - dostupný na: www.nsrv.sk/download.php?3867
 

 

📣   Výzva pre podnikateľov z územia MAS NAŠA LIESKA o.z.-AKTUALIZÁCIA účinná od 01.02.2023


 

📌   MAS NAŠA LIESKA o.z. pripomína podnikateľom z územia MAS možnosť zapojiť sa do otvorenej výzvy z programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program) / aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

 

Dňa 27.01.2023 sme danú výzvu aktualizovali. Všetky podmienky a potrebné dokumenty k výzve si môžete stiahnuť priamo  TU.

 

‼️  Uzávierka 17.hodnotiaceho kola je 30.apríl 2023 ‼️

 

Viac informácií k výzve Vám veľmi radi poskytneme aj osobne alebo telefonicky v kancelárii MAS NAŠA LIESKA o.z..

 

Kontakt na nás nájdete TU.

 

 

 


 

❄️ VIANOČNÝ POZDRAV Z MAS NAŠA LIESKA o.z. ❄️

 

ppp

 


 

Článok zo dňa 12.12.2022

 

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

 

V sobotu, dňa 10.12.2022, sa uskutočnila v obci Lieskovec jedna veľmi pekná akcia, a to „Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorú organizovalo občianske združenie NAŠA LIESKA spolu s Obecným úradom Lieskovec, s pánom starostom Michalom Turayom. Podujatia sa zúčastnilo 12 súťažných tímov z územia MAS. Na čele 5 družstiev stáli osobne aj starostky a starostovia našich členských obcí, a to z obcí Sielnica, Veľká Lúka, Kováčová, Lukavica a Lieskovec.  

 

Všetci zúčastnení svojou aktívnou účasťou, vianočne vyzdobenými stánkami a príjemnou náladou prispeli k veľmi peknej predsviatočnej atmosfére ako aj k priebehu tejto akcie.

 

Súťažiaci mali za úlohu pripraviť z poskytnutého surového mäsa vzorky ručne vyrobených klobások, uvariť v kotlíku šošovicovú polievku a napiecť najlepší tvarohový koláčik. Tieto, všetky nimi pripravené pôžitky, boli následne hodnotené 5-člennou komisiou.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa, po tuhom a náročnom rozhodovaní členov komisie, stali nasledovné tímy:

 • kategória Klobásky: 1.miesto družstvo „Lieskovská úderka“ pod vedením pani Tužinskej, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva Lieskovec
 • kategória Šošovicová polievka:  1.miesto družstvo „Whiskypédia“, ktorého členmi boli Jamrichovci, rodina Šufliarskych s kamarátmi;
 • kategória Tvarohový koláč: víťazom sa stalo družstvo „HEX-STAV“ zastúpená pánom Škrečkom. 

 

Dôkazom, že všetkým súťažiacim sa podarilo vyrobiť chutné klobásky, navariť fajnovú šošovicu a pripraviť úžasný tvarohový koláč, boli aj chvály od návštevníkov podujatia, ktorí sa na koštovku vrátili do súťažných stánkov aj niekoľkokrát.

Na spestrenie celého podujatia nám do spevu a tanca hral DJ Janko Šouc, čo celkovú atmosféru tejto akcie ešte viac umocnilo a utužilo.

Všekým účastníkom sa akcia veľmi páčila, že väčšina z nich sa nás pýtala, kedy bude nasledujúci ročník a prisľúbili už teraz svoju účasť. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme.

 

Záverom musím aj z mojej strany poďakovať za aktivitu, ochotu počas celej akcie a príprav starostovi obce Lieskovec, Michalovi Turayovi, ako aj našej manažérke miestnej akčnej skupiny Martine Orolínovej.

 

V tomto uponáhľanom predsviatočnom období prajeme všetkým našim členom, ako aj priaznivcom, šťastné a veselé vianočné sviatky.  🎄

 

S pozdravom

 

Ing. Branislav Horniak

predseda MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

Viac fotografií nájdete na tu:  Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

foto

Spoločná fotografia všetkých súťažiacich "Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022"

 


 

P O Z V Á N K A na Vianočný punč

PUNC


 

P O Z V Á N K A - Folklórny súbor Bystrina

 

bys


 

Dňa 28.02.2022

 

 

PRVÉ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY V NAŠEJ MAS

 

Sme radi, že Vás môžeme informovať o prvých, úspešne zrealizovaných projektoch z programu IROP v rámci programu LEADER. Sme hrdí, že práve naša MAS sa stala prvou MAS na Slovensku, ktorá sa dočkala prvých pozitívnych správ, čo sa týka preplatenia nenávratného finančného príspevku užívateľom.

 

Jedná sa zatiaľ o dva projekty, ktoré naši užívatelia, Obec Veľká Lúka a Mesto Sliač, realizovali v rámci IROP / aktivity B2: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Ide o prvé dva skutočne ukončené projekty, čo znamená, že boli nie len fyzicky ukončené, ale aj finančne, tzn. užívateľom bol preplatený nenávratný finančný príspevok

 

V obidvoch prípadoch boli finančné prostriedky vynaložené na modernizáciu autobusových zastávok, ktoré sa nachádzali už v nevyhovujúcom technickom stave. Realizáciou projektov sa zvýšila bezpečnosť a kvalita cestovania. Zlepšila sa kvalita života v obci Veľká Lúka a v meste Sliač, dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov a hlavne sa rozvinulo prepojenie medzi mestom a vidiekom. Výstupy projektov sú využiteľné pre obyvateľov obce a mesta bez rozdielu veku a pohlavia pri cestách do zamestnania, do školy, do susedných obcí alebo mesta Zvolen či Sliač. Výstupy projektu využívajú aj návštevníci celého územia MAS ako účastníci cestovného ruchu. Každá nová autobusová zastávka prispieva k zlepšenie celkového vzhľadu okolia, a hlavne k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich.

 

Tešíme sa na ďalšie úspešné projekty, ktoré vám budeme môcť predstaviť!

 

 

Viac Vám o svojom prvom úspešnom projekte v obci Veľká Lúka povie jej starostka, Ing. Andrea Chromeková vo svojom príspevku.

 

Článok si môžete stiahnuť tu: Autobusová zastávka v obci Veľká Lúka

 

 

vl

 

 


 

Harmonogram výziev na rok 2022

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. zverejňuje nový Harmonogram výziev k podopatreniam v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre rok 2022.

 

Viac informácií k Harmonogramu výziev na rok 2022 a aj k výzvam z IROP nájdete TU.

 

 


 

VÝZVA z IROP 2014-2020

AKTUALIZÁCIA č.2 výzvy č. IROP-CLLD-Q156-511-003

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-Q156-511-003 pre aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

 

Dátum schválenia aktualizácie č.2:    28.04.2021

Dátum účinnosti aktualizácie č.2:       29.04.2021

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-511-a1-podpora-ponikania-a-inovacii-aktualizacia/

 


 

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať aj výrobcovia a remeselníci z nášho územia MAS

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. ponúka príležitosť pre šikovných výrobcov a remeselníkov z nášho územia MAS zviditeľniť sa na trhu, a to získaním regionálnej značky pre svoje výrobky.

 

Viac informácií o regionálnej značke a o vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt Podpoľanie, sa dozviete TU.

 

logo RZ

 


logo

 

 

Dobroty už aj z pohodlia domova

 
S radosťou Vám oznamujeme spustenie e-shopu Lieskovský Farmárik  ❤️
 
Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec:   
 
 "Záleží nám na tom, čo jeme!"
 
 
Čerstvé produkty priamo z farmy nájdete tu:  https://www.lieskovskyfarmarik.sk/
 
 

 

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

 

Národná sieť Miestnych akčných skupín SR vydala tlačovú správu k aktuálnej situácii čerpania a implementovania finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka z programu LEADER pre programové obdobie 2014-2020. Sme na konci obdobia a situácia je kritická.

 

Viac o bezprecedentnej situácii MAS v Tlačová správa

 


OZNAM

 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19:

 

 • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
 • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
 • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie): 

 

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

 

Zdroj:  https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

 

 


 

AKTUALIZÁCIA č.1

výzvy č. IROP-CLLD-Q156-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-Q156-512-002 pre aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v zmysle aktualizácie. č.1

 

Dátum vyhlásenia: 19.07.2019

 

Dátum schválenia aktualizácie č.1 : 09.03.2020

 

Dátum uzavretia:    MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masnasalieska.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP  zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel-aktualizacia/

 

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCÍ 2019

 

Nedeľa venovaná športu a stretnutiu ľudí dobrej nálady v krásnom športovom areáli v obci Lieskovec dopadla na výbornú. Všetci účastníci si okrem športových disciplín mohli vyskúšať kosenie trávnika furbalového ihriska na nových kosačkách spoločnosti UNIAGRO s.r.o. , ktorý nám prišiel predstaviť niekoľko strojov zo svojho portfólia. Každého, kto sa trošku zapotil, čakal chutný gulášik a čapovaný nápoj. Viac fotiek nájdete v sekcii Fotogaléria alebo len ťuknite na tento odkaz: fotogaleria/sportovy-den-obci-2019-57sk.html

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! ŠPORTU ZDAR!

obce

 


 

NAŠA FOTOGALÉRIA

14.12.2022

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

("Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorú organizovalo o.z. NAŠA LIESKA spolu s Obecným úradom Lieskovec dňa 10.12.2022)

Detail

19.06.2019

Športový deň obcí 2019

Športový deň obcí 2019

(Športové podujatie organizované pod záštitou Miestnej akčnej skupiny NAŠA LIESKA o.z.)

Detail

11.12.2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

------------------

Detail

20.12.2017

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka Aj tento rok, dňa 9.12.2017, sa konala v našej členskej obci Lieskovec "Lieskovská mikulášska zabíjačka". Zúčastnilo sa jej 9 družstiev, ktorých účastníci boli osobne aj naši starostovia. Súťažilo sa vo varení kapustnice, výrobe klobás a vianočnom koláči. Počas súťaže vo varení si detičky mohli vyrobiť vianočné ozdoby za pomoci Podpolianskeho osvetového strediska a neskôr nasledoval Mikulášsky program pre deti. Záver divadelného predstavenia spestril príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme.

Detail

14.12.2016

Zabíjačka v Lieskovci

Zabíjačka v Lieskovci

Dňa 10.12.2016 sa aj za našej účasti konala v obci Lieskovec zabíjačka - súťaž v robení klobás, varení fazuľovice a studena. Počasie celému podujatiu prialo, a tak aj vďaka tomu akcia vyšla na jednotku. Po divadelnom predstavení pre deti prišiel na rad Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail