Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

P O Z V Á N K A

 

kovpb

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

pre opatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

od 30.04.2024 do 20.05.2024

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:

 

Výzva pre podopatrenie 7.4 (MAS_041/7.4/7)

 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

 

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=9b55ea16-2b4e-4aab-bbe8-2b7807445ef1

 

 

 

Vyhlásenie Národnej siete MAS SR k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku

 

V štvrtom roku nového programového obdobia 2021 – 2027 nevedia miestne akčné skupiny podmienky svojho ďalšieho pôsobenia. Opakuje sa rovnaký scenár, ktorý nastal v predchádzajúcom období 2014 – 2020, čoho dôsledkom je, že súčasné čerpanie z Programu rozvoja vidieka SR (za toto obdobie) je nižšie ako 10%. Súčasným nastavením a tempom práce na Pôdohospodárskej platobnej agentúre môže tento proces trvať neuveriteľných 12 rokov. Pritom samotný program končí rokom 2025. Národná sieť MAS SR vyjadruje hlboké sklamanie a rozčarovanie nad touto skutočnosťou.

 

Národná sieť MAS SR nesúhlasí ani  s plánovanou alokáciou na úrovni 166,7 mil. eur v novom programovom období a so znížením počtu podporených MAS zo 107 na 65. Pri tejto výške finančných zdrojov a počte MAS nemožno v žiadnom prípade hovoriť o systémovej podpore rozvoja vidieka.

 

Zároveň požadujeme, aby všetky miestne akčné skupiny mali šancu pokračovať po splnení podmienok oprávnenosti MAS a hodnotiacich kritérií pre schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS, obdobne ako v Českej republike alebo iných krajinách EÚ.

Národná sieť MAS SR vyzýva kompetentné orgány, aby začali tento stav riešiť s náležitou pozornosťou a aby proklamovaná podpora vidieka sa začala premietať do konkrétnych a hmatateľných krokov.

 

Valné zhromaždenie Národnej siete MAS SR

Dolný Kubín, 11.4.2024

 

 

ooo

 

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP

PRE PODOPATRENIE 7.4 z PRV 2014-2022

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, kód výzvy MAS_041/7.4/6.

 

Aktualizáciou výzvy č.2 sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravila "Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu".

 

Termín uzávierky výzvy:  19.03.2024.

 

Oznámenie o zmene výzvy č.2 s kódom MAS_041/7.4/6


Výzva č.MAS_041/7.4/6_aktualizácia č.2

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy-a-harmonogramy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/podopatrenie-74-6/


 

VIANOČNÝ POZDRAV z LIESKY

 

 

kkk

 


 

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2023

Opäť, aj tento rok, sme sa s vami mohli stretnúť na našom tradičnom predvianočnom podujatí „Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorá sa konala v sobotu, dňa 09.12.2023 pod záštitou občianskeho združenia NAŠA LIESKA a Obecným úradom Lieskovec.

 

Akcie sa zúčastnilo 9 súťažných tímov z územia našej MAS, a to: Obec Lieskovec, Obec Veľká Lúka, Obec Kováčová, DETVANI, HEX-STAV, Lieskovská úderka, Hasiči Sielnica, Profesionáli, Boží robotníci.

 

kkooo

 

Tento rok sa súťažiaci museli popasovať v súťaži v príprave klobások, kapustovej polievky a napiecť najlepší kysnutý závin.

 

Súťažným tímom bolo zo strany organizátorov poskytnuté surové mäsko, ktoré si museli ručne pomlieť, ochutiť podľa svojich overených receptov, spracovať a tepelne pripraviť na degustáciu.Každý tím vyfasoval aj kýblik kyslej kapusty a vo svojom kotlíku uvaril svoju najlepšiu súťažnú kapustnicu. Najlepšie kysnuté záviny rôznych chutí mali súťažiaci už pripravené a ako prví ich mohli ochutnávať návštevníci podujatia. Celou akciou nás sprevádzala vianočná melódia, ktorú mal na starosti DJ Janko Šouc.

 

kkklll sss

 

Počas podujatia sa konali v Kultúrom dome „Vianočné tvorivé dielne“, ktoré pre návštzevníkov pripravila Základná škola z Lieskovca v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom.. Nielen detičky si mohli povyrábať rôzne vianočné ozdoby, ochutnať a aj vyrobiť čerstvé domáce oblátky. Celé podujatie sprevádzalo príjemne počasie a dobrá nálada súťažiacich.

 

Všetky súťažné jedlá hodnotila 5-členná komisia, ktorá mala veru neľahkú úlohu. Podľa slov predsedu hodnotiacej komisie, pána Horniaka, rozhodovali ozaj malé detaily. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa po veľmi tuhom a náročnom boji, umiestnili nasledovné tímy:

 

 • Kategória Klobásky: 1.miesto družstvo „Obec Veľká Lúka“ pod vedením pani starostky Andrejky Chromekovej. 2.miesto patrilo tímu Profesionáli a 3.miesto tímu HEX-STAV.
 • Kategória Kapustová polievka:  1.miesto družstvo „HEX-STAV“ pod vedením majiteľa spoločnosti, pánom Škrečkom, ktorého členom bol aj starosta obce Sebedín-Bečov. 2.miesto patrilo „Obci Kováčová“ v zastúpení pánom starostom Izraelom a 3.miesto tímu „Lieskovská úderka“ pod vedením Janky Tužinskej, poslankyne obecného zastupiteľstva Lieskovec s rodinou a kamarátmi.
 • Kategória Najlepší kysnutý závin: víťazom sa stalo družstvo „DETVANI“, kde všetci zástupcovia tímu boli odetí v krásnych detvianskych krojoch.

 

Všetkým návštevníkom sa akcia veľmi páčila. Okrem príjemnej predvianočnej atmosféry, ktorú vytvorili vianočne ozdobené stánky, vianočná hudba, mohli všetci ochutnať aj vianočné menu v podaní súťažne uvarených kapustníc, upečených klobások ako aj dezerty v podaní kysnutých makových, orechových, tvarohových, lekvárových závinov, a  to v každom jednom stánku.

 

Zúčastneným chceme ešte raz poďakovať za účasť a oceneným samozrejme gratulujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

Na záver by sme Vám chceli zaželať, aby vianočné sviatky boli u Vás naplnené radosťou, šťastím, štedrosťou, láskou a porozumením v kruhu vašich najbližších.

 

S pozdravom

 

Kancelária MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii Lieskovská Mikulášska zabíjačka 2023

 


 

OZNAM: Plánované uzatvorenie všetkých výziev v rámci Operačného programu IROP

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. informuje žiadateľov, že dňa 30.11.2023 uzatvára svoje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

 

Výzvy sa uzatvárajú z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy.

 

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

 

Výzvy sú zverejnené na stránke:

www.masnasalieska.sk/vyzvy-a-harmonogramy/ukoncene-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 

Dĺžka trvania výzvy je 

 

od 30.11.2023 do 16.01.2024

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

Výzva pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

 


 

 

 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

od 30.11.2023 do 16.01.2024.
 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

Výzva pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie

 


 

P O Z V Á N K A

 

A je to tu... Vianoce sa blížia a s nimi aj akcie v našom území MAS 🎄

 

lll

 


 

AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

V dňoch 17.-20.8.2023 sa v areáli výstaviska v  Nitre konal už 48.ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ktorej sa zúčastnila aj MAS NAŠA LIESKA o.z..

j

Návštevníci mali možnosť vidieť exponáty od vyše 448 vystavovateľov a predajcov z ôsmich krajín, ktorí priviezli do Nitry poľnohospodársku techniku, potravinárske a poľnohospodárske produkty, rastliny, 600 jedincov hospodárskych zvierat, či najnovšie technológie. Súčasťou Agrokomplexu bola už tradične Národná výstava hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo.

 

Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex bol „Návrat ku koreňom“, ktorý návštevníkov aj za pomoci miestnych akčných skupín zaviedol späť k našim zvykom, tradíciám a remeslám.

 

Miestne akčné skupiny mali svoje stánky situované v interaktívnom pavilóne F, kde počas štyroch dní trvania výstavy prebiehali vystúpenia ľudovoumeleckých súborov, módna prehliadka ľudových krojov a prehliadka regionálnych produktov.

 

Miestnlla akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. mala vlastný stánok medzi svojimi kolegami z Banskobystrického kraja, aby predstavila svoj región a jeho reálie. Našu MAS reprezentovala jej manažérka Ing. Martina Orolínová, ktorá okrem propagácie MAS predstavila účastníkom výstavy regionálne produkty od výrobcov z územia MAS. Návštevníci sa tak mohli nielen informovať o výrobkoch a producentoch ale aj priamo ochutnať ich výrobky. MAS totiž zobrala do stánku na ochutnávku mliečne výrobky z Lieskovského farmárika z obce Lieskovec pri Zvolene a pekárenské produkty z Pekárne Puškár zo Sliača. Návštevníkov zaujali rôzne veci - od chutných výrobkov až po samotný koncept MAS. Veľká vďaka patrí všetkým výrobcom za účasť a dodanie regionálnych výrobkov.

 

 

Naša MAS sa zúčastnila aj podujatia "Večer vidieka" pri príležitosti odovzdávania cien v jednotlivých kategóriách v rámci „FOTO MAS“, ktoré organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Počas „Večera vidieka“ bola zabezpečená ochutnávka lokálnych produktov (z území jednotlivých MAS) a sprievodný hudobno-tanečný program večera.

 

Účasť návštevníkov výstavy Agrokomplex 2023 bola skutočne bohatá a my sa už tešíme na jej ďalší ročník.

 

Fotogaléria AGROMKOMPLEX 2023

 

Kancelária MAS NAŠA LIESKA o.z.

 


 

* * *  P O Z V Á N K A  * * *

 

  🌸  Všetkých Vás srdečne pozývame na podujatia,

ktoré sa budú v najbližšom čase konať v našich členských obciach ! 🌸

 

MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

cekk

sssgg

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP

PRE PODOPATRENIE 7.4 z PRV 2014-2022

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, kód výzvy MAS_041/7.4/3.

 

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravil "Časový harmonogram trvania výzvy".

 

Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.4 sa predlžuje na termín: 31.08.2023.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/7.4/3


Výzva č.MAS_041/7.4/3_aktualizácia

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy-a-harmonogramy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/vyzva-pre-podopatrenie-74-3/

 


 

VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-512-007

na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     27.06.2023

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 31.07.2023

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-007

 


 

* * *  P O Z V Á N K A  * * * M Á J   2023  * * *

 

Všetkých Vás srdečne pozývame na podujatia,

ktoré sa budú tento mesiac konať v našich členských obciach ! 🌸

 

MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

ff

mddll


 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou "Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA, verzia 2.0 pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022  vyhlasuje Výzvu č. 01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dátum vyhlásenia:  18.04.2023

 

Dátum uzavretia:     18.05.2023

 

Všetky informácie, výzvu a žiadosť nájdete:

 

Výzva č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP

 

 


 

Informačný seminár pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2022

logo

 

 

Dňa 26.04.2023 (streda) o 09.30 hod. sa v priestoroch Obecného úradu Lieskovec uskutoční Informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov z verejného sektora na predkladanie ŽoNFP k plánovanej výzve MAS pre podopatrenia 7.4 a 7.5 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

 

 

Vážení členovia,

 

pozývame Vás na Informačný seminár pre žiadateľov z verejného sektora na predkladanie ŽoNFP v rámci dodatočnej alokácie a alokácie na prechodné obdobie z PRV SR 2014-2022, ktorý sa uskutoční dňa 26.04.2023 (streda) o 09.30 hod. v priestoroch Obecného úradu Lieskovec, Stredisková 154/26 k plánovanej výzve pre nasledovné podopatrenia:

 

 • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

 

 • 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

 

Seminár bude zameraný na nasledovné oblasti:

 • Formálne náležitosti Žiadosti o NFP

 • Oprávnenosť aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu a jeho financovanie

 • Podmienky poskytnutia príspevku a forma a spôsob preukázania ich splnenia (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a povinné prílohy)

 • Ukazovatele projektu

 • Kritéria pre výber projektov

 • Schvaľovací proces

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 


 

VEĽKONOČNÁ  POHĽADNICA

 

velka

 


 

Newsletter NSRV SR - informácie z rozvoja vidieka

 

Účelom Newslettera je poskytnúť špecializované informácie beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020. Jeho obsahom sú informácie Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a informácie o pripravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).

 

Marcové vydanie  - dostupné na www.nsrv.sk/download.php?3869

 

Newsletter NSRV SR - špeciálne vydanie:
 
Aktuálne výzvy PRV SR 2014 -2022 - dostupný na: www.nsrv.sk/download.php?3867
 

 

📣   Výzva pre podnikateľov z územia MAS NAŠA LIESKA o.z.-AKTUALIZÁCIA účinná od 01.02.2023


 

📌   MAS NAŠA LIESKA o.z. pripomína podnikateľom z územia MAS možnosť zapojiť sa do otvorenej výzvy z programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program) / aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

 

Dňa 27.01.2023 sme danú výzvu aktualizovali. Všetky podmienky a potrebné dokumenty k výzve si môžete stiahnuť priamo  TU.

 

‼️  Uzávierka 17.hodnotiaceho kola je 30.apríl 2023 ‼️

 

Viac informácií k výzve Vám veľmi radi poskytneme aj osobne alebo telefonicky v kancelárii MAS NAŠA LIESKA o.z..

 

Kontakt na nás nájdete TU.

 

 

 


 

❄️ VIANOČNÝ POZDRAV Z MAS NAŠA LIESKA o.z. ❄️

 

ppp

 


 

Článok zo dňa 12.12.2022

 

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

 

V sobotu, dňa 10.12.2022, sa uskutočnila v obci Lieskovec jedna veľmi pekná akcia, a to „Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorú organizovalo občianske združenie NAŠA LIESKA spolu s Obecným úradom Lieskovec, s pánom starostom Michalom Turayom. Podujatia sa zúčastnilo 12 súťažných tímov z územia MAS. Na čele 5 družstiev stáli osobne aj starostky a starostovia našich členských obcí, a to z obcí Sielnica, Veľká Lúka, Kováčová, Lukavica a Lieskovec.  

 

Všetci zúčastnení svojou aktívnou účasťou, vianočne vyzdobenými stánkami a príjemnou náladou prispeli k veľmi peknej predsviatočnej atmosfére ako aj k priebehu tejto akcie.

 

Súťažiaci mali za úlohu pripraviť z poskytnutého surového mäsa vzorky ručne vyrobených klobások, uvariť v kotlíku šošovicovú polievku a napiecť najlepší tvarohový koláčik. Tieto, všetky nimi pripravené pôžitky, boli následne hodnotené 5-člennou komisiou.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa, po tuhom a náročnom rozhodovaní členov komisie, stali nasledovné tímy:

 • kategória Klobásky: 1.miesto družstvo „Lieskovská úderka“ pod vedením pani Tužinskej, ktorá je zároveň poslankyňou obecného zastupiteľstva Lieskovec
 • kategória Šošovicová polievka:  1.miesto družstvo „Whiskypédia“, ktorého členmi boli Jamrichovci, rodina Šufliarskych s kamarátmi;
 • kategória Tvarohový koláč: víťazom sa stalo družstvo „HEX-STAV“ zastúpená pánom Škrečkom. 

 

Dôkazom, že všetkým súťažiacim sa podarilo vyrobiť chutné klobásky, navariť fajnovú šošovicu a pripraviť úžasný tvarohový koláč, boli aj chvály od návštevníkov podujatia, ktorí sa na koštovku vrátili do súťažných stánkov aj niekoľkokrát.

Na spestrenie celého podujatia nám do spevu a tanca hral DJ Janko Šouc, čo celkovú atmosféru tejto akcie ešte viac umocnilo a utužilo.

Všekým účastníkom sa akcia veľmi páčila, že väčšina z nich sa nás pýtala, kedy bude nasledujúci ročník a prisľúbili už teraz svoju účasť. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme.

 

Záverom musím aj z mojej strany poďakovať za aktivitu, ochotu počas celej akcie a príprav starostovi obce Lieskovec, Michalovi Turayovi, ako aj našej manažérke miestnej akčnej skupiny Martine Orolínovej.

 

V tomto uponáhľanom predsviatočnom období prajeme všetkým našim členom, ako aj priaznivcom, šťastné a veselé vianočné sviatky.  🎄

 

S pozdravom

 

Ing. Branislav Horniak

predseda MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

Viac fotografií nájdete na tu:  Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

foto

Spoločná fotografia všetkých súťažiacich "Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022"

 


 

P O Z V Á N K A na Vianočný punč

PUNC


 

P O Z V Á N K A - Folklórny súbor Bystrina

 

bys


 

Dňa 28.02.2022

 

 

PRVÉ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY V NAŠEJ MAS

 

Sme radi, že Vás môžeme informovať o prvých, úspešne zrealizovaných projektoch z programu IROP v rámci programu LEADER. Sme hrdí, že práve naša MAS sa stala prvou MAS na Slovensku, ktorá sa dočkala prvých pozitívnych správ, čo sa týka preplatenia nenávratného finančného príspevku užívateľom.

 

Jedná sa zatiaľ o dva projekty, ktoré naši užívatelia, Obec Veľká Lúka a Mesto Sliač, realizovali v rámci IROP / aktivity B2: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Ide o prvé dva skutočne ukončené projekty, čo znamená, že boli nie len fyzicky ukončené, ale aj finančne, tzn. užívateľom bol preplatený nenávratný finančný príspevok

 

V obidvoch prípadoch boli finančné prostriedky vynaložené na modernizáciu autobusových zastávok, ktoré sa nachádzali už v nevyhovujúcom technickom stave. Realizáciou projektov sa zvýšila bezpečnosť a kvalita cestovania. Zlepšila sa kvalita života v obci Veľká Lúka a v meste Sliač, dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov a hlavne sa rozvinulo prepojenie medzi mestom a vidiekom. Výstupy projektov sú využiteľné pre obyvateľov obce a mesta bez rozdielu veku a pohlavia pri cestách do zamestnania, do školy, do susedných obcí alebo mesta Zvolen či Sliač. Výstupy projektu využívajú aj návštevníci celého územia MAS ako účastníci cestovného ruchu. Každá nová autobusová zastávka prispieva k zlepšenie celkového vzhľadu okolia, a hlavne k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich.

 

Tešíme sa na ďalšie úspešné projekty, ktoré vám budeme môcť predstaviť!

 

 

Viac Vám o svojom prvom úspešnom projekte v obci Veľká Lúka povie jej starostka, Ing. Andrea Chromeková vo svojom príspevku.

 

Článok si môžete stiahnuť tu: Autobusová zastávka v obci Veľká Lúka

 

 

vl

 

 


 

Harmonogram výziev na rok 2022

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. zverejňuje nový Harmonogram výziev k podopatreniam v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre rok 2022.

 

Viac informácií k Harmonogramu výziev na rok 2022 a aj k výzvam z IROP nájdete TU.

 

 


 

VÝZVA z IROP 2014-2020

AKTUALIZÁCIA č.2 výzvy č. IROP-CLLD-Q156-511-003

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-Q156-511-003 pre aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií.

 

Dátum schválenia aktualizácie č.2:    28.04.2021

Dátum účinnosti aktualizácie č.2:       29.04.2021

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-511-a1-podpora-ponikania-a-inovacii-aktualizacia/

 


 

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať aj výrobcovia a remeselníci z nášho územia MAS

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. ponúka príležitosť pre šikovných výrobcov a remeselníkov z nášho územia MAS zviditeľniť sa na trhu, a to získaním regionálnej značky pre svoje výrobky.

 

Viac informácií o regionálnej značke a o vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt Podpoľanie, sa dozviete TU.

 

logo RZ

 


logo

 

 

Dobroty už aj z pohodlia domova

 
S radosťou Vám oznamujeme spustenie e-shopu Lieskovský Farmárik  ❤️
 
Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec:   
 
 "Záleží nám na tom, čo jeme!"
 
 
Čerstvé produkty priamo z farmy nájdete tu:  https://www.lieskovskyfarmarik.sk/
 
 

 

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

 

Národná sieť Miestnych akčných skupín SR vydala tlačovú správu k aktuálnej situácii čerpania a implementovania finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka z programu LEADER pre programové obdobie 2014-2020. Sme na konci obdobia a situácia je kritická.

 

Viac o bezprecedentnej situácii MAS v Tlačová správa

 


OZNAM

 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19:

 

 • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
 • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
 • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie): 

 

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

 

Zdroj:  https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

 

 


 

AKTUALIZÁCIA č.1

výzvy č. IROP-CLLD-Q156-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-Q156-512-002 pre aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v zmysle aktualizácie. č.1

 

Dátum vyhlásenia: 19.07.2019

 

Dátum schválenia aktualizácie č.1 : 09.03.2020

 

Dátum uzavretia:    MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masnasalieska.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP  zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel-aktualizacia/

 

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCÍ 2019

 

Nedeľa venovaná športu a stretnutiu ľudí dobrej nálady v krásnom športovom areáli v obci Lieskovec dopadla na výbornú. Všetci účastníci si okrem športových disciplín mohli vyskúšať kosenie trávnika furbalového ihriska na nových kosačkách spoločnosti UNIAGRO s.r.o. , ktorý nám prišiel predstaviť niekoľko strojov zo svojho portfólia. Každého, kto sa trošku zapotil, čakal chutný gulášik a čapovaný nápoj. Viac fotiek nájdete v sekcii Fotogaléria alebo len ťuknite na tento odkaz: fotogaleria/sportovy-den-obci-2019-57sk.html

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! ŠPORTU ZDAR!

obce

 


 

NAŠA FOTOGALÉRIA

11.12.2023

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2023

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2023

("Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorú organizovalo o.z. NAŠA LIESKA spolu s Obecným úradom Lieskovec dňa 09.12.2023)

Detail

23.08.2023

AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS NAŠA LIESKA o.z.

AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS NAŠA LIESKA o.z.

V dňoch 17.-20.8.2023 sa v areáli výstaviska v Nitre konal už 48.ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ktorej sa zúčastnila aj MAS NAŠA LIESKA o.z.

Detail

14.12.2022

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2022

("Lieskovská mikulášska zabíjačka“, ktorú organizovalo o.z. NAŠA LIESKA spolu s Obecným úradom Lieskovec dňa 10.12.2022)

Detail

19.06.2019

Športový deň obcí 2019

Športový deň obcí 2019

(Športové podujatie organizované pod záštitou Miestnej akčnej skupiny NAŠA LIESKA o.z.)

Detail

11.12.2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

------------------

Detail