Obsah


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) opäť vyhlasuje

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

 

Typ výzvy:                 uzavretá

Dátum vyhlásenia:   30.11.2023

Dátum uzavretia:      16.01.2024

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 
 
Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=c72870cf-3d41-485c-943d-34230ef0a181

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie (verzia 1.5)