Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

AKTUALIZÁCIA č.1 (účinná do 01.04.2021)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č.IROP-CLLD-Q156-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     19.7.2019

Uzavretie 11.hodnotiaceho kola:  30.05.2021

Voľná časť indikatívnej alokácie: 8 743,00 €

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-Q156-512-001 dňa 30.05.2021 (koniec 11.hodnotiaceho kola) z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 


 

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-Q156-512-001

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita B2

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

 

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-Q156-512-001.

 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_BSZ_logo

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_SZ_logo

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_BSZ_logo

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_SZ_logo

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-512-001_logo

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-001_logo

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-512-001_logo

Príloha_02_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-512-001_logo

Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr-Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-512-001

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet_projektu IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_BSZ_logo

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet_projektu IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_SZ_logo

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualiz1_BSZ_logo