Obsah

 

FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!!

Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-006

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      E1 Trhové priestory

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     03.03.2020

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 15.07.2020

 


 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-006

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ŽoPr Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-512-006

Priloha_06_ŽoPr Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-512-006

Príloha_07_ŽoPr Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-512-006