Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

AKTUALIZÁCIA č.1 (účinná do 28.04.2021)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č. IROP-CLLD-Q156-511-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                                  podnikania a inovácií                                

Aktivita:                      A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     30.09.2019

Uzavretie 7.hodnotiaceho kola: 30.06.2021

 


 

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-Q156-511-003

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita A1

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

 

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-Q156-511-003.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia1_BSZ_logo

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia1_SZ_logo

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_BSZ_logo

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_SZ_logo

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktual1_BSZ_logo

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktual1_SZ_logo

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktual1_logo

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003_logo

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-511-003_logo

Priloha_02_ZoPr -Vyhlásenie o veľkosti IROP-CLLD-Q156-511-003_logo

Priloha_02a_ZoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti

Príloha_03_ZoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_03a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha_03b_ZoPr-Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha_04_ZoPr -Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_03_ZoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_BSZ_logo

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_SZ_logo

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_logo

Príloha_08_ZoPr-Finančná analýza IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualiz1_logo

Príloha_08a_ZoPr-Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehľad minimálnej pomoci IROP-CLLD-Q156-511-003_logo