Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. ukončila výzvu č.IROP-CLLD-Q156-512-001 dňa 31.05.2021 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 

FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

AKTUALIZÁCIA č.2 (účinná od 01.04.2021)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č.IROP-CLLD-Q156-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     19.7.2019

Uzavretie 11.hodnotiaceho kola:  30.05.2021

Voľná časť indikatívnej alokácie: 8 743,42 €

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. plánuje ukončiť výzvu č.IROP-CLLD-Q156-512-001 dňa 30.05.2021 (koniec 11.hodnotiaceho kola) z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 


 

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-Q156-512-001

Informácia o aktualizácii výzvy č.2 - aktivita B2

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.

 

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. oznamuje, že v súvislosti so zverejnením aktualizácie Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6 - vzoru výzvy, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.02.2021 a zverejnenej Inštrukcie pre MAS v súvislosti s aktualizáciou vzorových dokumentov výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok dňa 01.02.2021, vykonala v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok potrebné zmeny.

 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 
 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár_ZoPr_ IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.1 VÝZVY Formulár_ZoPr_ IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.2 VÝZVY Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.2 VÝZVY Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam_meratelnych_ukazovatelov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam_meratelnych_ukazovatelov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia_č.2_BSZ

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_BSZ

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-512-001

Príloha_02_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-512-001

Priloha_02a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_aktualizácia č.2

Priloha_03_ZoPr-Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-512-001

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet_projektu IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_SZ

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet_projektu IROP-CLLD-Q156-512-001_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-512-001