Obsah


 

 

Výzva uzavretá, nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:  03.06.2019

Dátum uzavretia:    15.10.2019

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 
 
 
Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:
 

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie: