Obsah


 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

AKTUALIZÁCIA č.2

 

7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) opäť vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

 

Typ výzvy:                 uzavretá

Dátum vyhlásenia:   05.02.2024

Dátum uzavretia:     19.03.2024

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 

 
 
Aktualizáciou výzvy č.2 sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravila "Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu".
 

-------------------------------------------

 

 

Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.4 sa predlžuje na termín: 19.03.2024

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/7.4/6

 

 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=81a0139e-7a5d-4cb6-94f0-1ef1933a70d8

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie (verzia 1.5)