Obsah

 

AKTUALIZÁCIA (účinná od 11.06.2021)

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Typ výzvy:                 uzavretá

Dátum vyhlásenia:   12.05.2021

Dátum uzavretia:      31.07.2021

 


 

ZOZNAM DOKUMENTOV:

 
 
 
 
Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=66fda9f0-dfac-4b8e-9c97-0e17aad8e723

 

Prílohy k výzve - súbory na stiahnutie (verzia 1.3)