Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUALIZÁCIA č.6 (účinná od 01.10.2023)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č. IROP-CLLD-Q156-511-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                                  podnikania a inovácií                                

Aktivita:                      A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     30.09.2019

Uzavretie 23.hodnotiaceho kola: 31.10.2023

Disponibilná alokácia:  50 000,00 EUR

 

Ďalšie hodnotiace kolá sú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola, a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

 


 

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-Q156-511-003

Informácia o aktualizácii výzvy č.6 - aktivita A1

 

Predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č.6 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č.5 výzvy.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. od 01.10.2023.

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.6 týkali.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.6_BSZ

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.6_SZ

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.6_BSZ

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.6_SZ

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.5_BSZ

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3_SZ Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.5_SZ

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.5_BSZ

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.5_SZ

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_02_ZoPr -Vyhlásenie o veľkosti IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Priloha_02a_ZoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti

Príloha_03_ZoPr -Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situácie_IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Príloha_08a_ZoPr-Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehľad minimálnej pomoci IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2

 


 

Vzor zmluvy je zverejnený RO pre IROP na :

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/index.html

 


 

Usmernenie RO pre IROP pre MAS k prenájmu alebo prenechaniu predmetu projektu spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku, ktoré zverejnil RO pre IROP dňa 19.3.2021.


Link na usmernenie:


https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-pre-mas-k-prenajmu-alebo-prenechaniu-predmetu-projektu-spolufinancovaneho-z-clld-v-ramci-irop-do-uzivania-tretej-osobe-v-zmysle-cl-6-ods-2-pism-b-vzp-vzoru-zmluvy-o-poskytnuti-p/1320-67-1320-16487/