Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

AKTUALIZÁCIA č.2 (účinná od 29.04.2021)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č. IROP-CLLD-Q156-511-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                                  podnikania a inovácií                                

Aktivita:                      A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     30.09.2019

Uzavretie 12.hodnotiaceho kola: 30.09.2022

 


 

Informácia o aktualizácii výzvy č.IROP-CLLD-Q156-511-003

Informácia o aktualizácii výzvy č.2 - aktivita A1

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.2 týkali.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_02_ZoPr -Vyhlásenie o veľkosti IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_BSZ

Priloha_02_ZoPr -Vyhlásenie o veľkosti IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2_SZ

Priloha_02a_ZoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti

Príloha_03_ZoPr -Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_05_ZoPr-Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Príloha_07_ZoPr-Finančná analýza IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.3

Príloha_07a_ZoPr-Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_11_ZoPr-Prehľad minimálnej pomoci IROP-CLLD-Q156-511-003_aktualizácia č.2

 


 

Vzor zmluvy je zverejnený RO pre IROP na :

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 


 

Usmernenie RO pre IROP pre MAS k prenájmu alebo prenechaniu predmetu projektu spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku, ktoré zverejnil RO pre IROP dňa 19.3.2021.


Link na usmernenie:


https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-pre-mas-k-prenajmu-alebo-prenechaniu-predmetu-projektu-spolufinancovaneho-z-clld-v-ramci-irop-do-uzivania-tretej-osobe-v-zmysle-cl-6-ods-2-pism-b-vzp-vzoru-zmluvy-o-poskytnuti-p/1320-67-1320-16487/