Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.

vyhlasuje

Výzvu č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov

pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

 


 

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (projekty, ktoré budú OH hodnotiť):

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych  podnikov

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  18.04.2023

Dátum uzavretia:     18.05.2023

 


 

Výzva č.01/2023/OH s prílohami:

 

 


 

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ k nahliadnutiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny Harmonogram výziev na rok 2023 TU.