Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

Názov projektu:  Rekonštrukcia chodníkov v obci Sielnica

                              SO-02 úsek "B"

 

Názov užívateľa:                             Obec Sielnica

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-002

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-002 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               01.05.-31.08.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  41 016,02 €

Výška schváleného NFP:                              10 125,00 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia chodníka v samotnom centre obce Sielnica.

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Po rekonštrukcii je chodník po celej svoje dĺžke upravený v jednotnej šírke 1,6m. V trase popri predzáhradkách rodinných domov je opatrený záhonovými obrubníkmi. V mieste vjazdov boli osadené nové betónové cestné nábehové obrubníky. Nový vrch chodníka je asfaltobetónový. Dĺžka rekonštruovaného chodníka je 260,51m2. Výstupy projektu sú využiteľné pre všetkých obyvateľov obce ako aj pre jej návštevníkov. Realizácia projektu znamená viaceré sociálno-ekonomické prínosy v území MAS. Zrekonštruovaný chodník prispeje k zlepšenie vzhľadu obce, zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre peších a bude znamenať aj zhodnotenie majetku obce.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu