Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

logo prv

Financovanie animačných nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie

 

Názov projektu:   Financovanie animačných nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z.

Kód výzvy:             27/PRV/2018

Kód projektu:       309190P069

Zmluva č.:             NFP309190P069  (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu: 12/2017 – 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 17 100,00 EUR

Výška NFP:                                                    17 100,00 EUR

Spolufinancovanie:                                      0,00 EUR

Cieľ projektu:       19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:    Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

 

Popis projektu:

Projekt je nevyhnutnou súčasťou úspešnej realizácie stratégie CLLD o.z. NAŠA LIESKA.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť úspešnú a hladkú realizáciu stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA o.z. aj prostredníctvom potrebnej propagácie a publicity činnosti miestnej akčnej skupiny, podporou a posilňovaním miestneho partnerstva a realizáciou spolupráce vo vnútri MAS, to všetko za účelom zvýšenia kvality života vo vidieckej oblasti a aktiváciou miestneho potenciálu.

Cieľom animačných aktivít je maximum motivovaných potencionálnych žiadateľov a následne spracovaných a zrealizovaných kvalitných projektov a naplnenie strategických cieľov stratégie CLLD a jej harmonogramu.

Medzi základné komunikačné aktivity MAS zaraďujeme zabezpečenie dostatočnej propagácie stratégie CLLD, informovanie žiadateľov o spôsobe výberu projektov, nastavenie procesov a uľahčenie výmeny informácií medzi zúčastnenými stranami, koordináciu aktivít miestnych aktérov smerujúcich k naplnení CLLD a vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov a informovanie širokej verejnosti o aktivitách územia.

V rámci jednotlivých aktivít sa uskutočnia informačné a propagačné kampane, zahŕňajúce tlač a distribúciu, konferencie a semináre, školenia pre žiadateľov a pre riadiace a implementačné štruktúry, brožúry, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, spoločná prezentácia a propagácia územia na výstavách a podujatiach a pod.

 

prv_animacie

Povinné zverejňovanie:  Plagát Financovanie animačných nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z.