Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z. III.

 

Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. 

 

Názov projektu:   Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z. III.

 

Kód výzvy:            57/PRV/2022

Kód projektu:       NFP309190CJG8

Zmluva č.:            NFP309190CJG8  (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu: 04/2023 – 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 43 771,29 EUR

Výška NFP:                                            43 771,29 EUR

Spolufinancovanie zo strany MAS:        0,00 EUR

Cieľ projektu:       19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:    Animačné náklady MAS vsúvislosti s oživovaním stratégie CLLD

                            Výdavky súvisiace s dodatočnou alokáciou

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS III.“ je zabezpečiť plynulú prevádzku kancelárie MAS pre účely úspešnej implementácie stratégie CLLD, ktorá so sebou prinesie multiplikačné účinky na rozvoj územia. Zámerom združenia spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest. 

Úspešnú a hladkú realizáciu stratégie MAS zabezpečí MAS aj prostredníctvom propagácie a publicity jej činnosti, podporou a posilňovaním miestneho partnerstva a realizáciou spolupráce vo vnútri MAS, to všetko za účelom zvýšenia kvality života vo vidieckej oblasti a aktiváciou miestneho potenciálu.

Predmetom projektu je podpora na prevádzkovú a administratívnu činnosť MAS ako aj na náklady v súvislosti s oživovaním (animáciou) stratégie miestneho rozvoja. Realizáciou hlavných aktivít projektu bude zabezpečené fungovanie personálnych kapacít, ktoré prispievajú k úspešnej implementácii Stratégie rozvoja územia MAS a dosiahnutiu jej cieľov. Okrem nich je potrebná aj funkčná kancelária s nevyhnutným materiálno-technickým vybavením. Realizované projekty postupne napĺňajú ciele, priority a opatrenia stratégie rozvoja územia. Podporujú rozvoj podnikania, vznik nových služieb a prispievajú k tvorbe pracovných miest. Implementované projekty miestnych aktérov zvyšujú kvalitu života obyvateľov žijúcich v území MAS NAŠA LIESKA o.z...

 

Povinné zverejňovanie:  Plagát - Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z. III.