Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

log

 

Financovanie prevádzkových nákladov

MAS NAŠA LIESKA, o.z. II.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

 

Názov projektu:     Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z. II.

Kód výzvy:           IROP-PO5-SC511-2019-51

Kód projektu:      302051Y583

Zmluva č.:              IROP-Z-302051Y583-511-51 (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:    11/2019 – 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 62 446,92 EUR

Výška NFP:                          59 324,57 EUR

Spolufinancovanie:             3 122,35 EUR

Operačný program:             Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os:                        5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestn.rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu:        5.1.1 Zvýšenie zamest.na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Hlavná aktivita:     Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením

                              a uskutočňovaním stratégií CLLD

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS II.“ v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS, v podobe činnosti kancelárie MAS na ďalšie obdobie

Pozitívnymi dopadmi realizácie projektu je vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov, tvorba pracovných miest na vidieku, udržanie informačného a poradenského miesta pre šírenie metódy LEADER.

Cieľom stratégie občianskeho združenia NAŠA LIESKA je do roku 2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov dobudovaním technickej infraštruktúry, ponukou takých nových pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť vhodnú a intenzívnu propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest.

 

chod 2

Povinné zverejňovanie:  Plagát Chod MAS II.