Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

log

Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

 

Názov projektu:     Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z.

Kód výzvy:             IROP-PO5-SC511-2017-23

Kód projektu:         302051N284

Zmluva č.:              IROP-Z-302051N284-511-23 (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:    01/2018 – 10/2019

Celková výška oprávnených výdavkov: 101 997,50 EUR

Výška NFP:                          96 897,62 EUR

Spolufinancovanie:             5 099,88 EUR

Operačný program:             Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os:                        5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu:        5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Hlavná aktivita:     Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením

                              a uskutočňovaním stratégií CLLD

 

Popis projektu:

Projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 je predpokladom pre fungovanie kancelárie MAS a zabezpečenie správnej implementácie stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA.

Projekt je zameraný na skvalitnenie a podporu pre budovanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré bude slúžiť ako akcelerátor miestneho rozvoja. Odborne obsadená kancelária MAS s potrebným technickým vybavením dokáže v území poskytovať takéto informácie, ale aj kvalifikovane poradiť, prípadne pomôcť pripraviť potrebné žiadosti, podklady a podobne. Opatrenie má prierezový charakter a prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa celej stratégie CLLD o.z. NAŠALIESKA.

Cieľom stratégie občianskeho združenia NAŠA LIESKA je do roku 2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov dobudovaním technickej infraštruktúry, ponukou takých nových pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť vhodnú a intenzívnu propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest.

 

chod

Povinné zverejňovanie:  Plagát Chod MAS