Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

log

Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA, o.z.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/nase-aktivity/projekty-mpch/strategia-mpch/

 

Názov projektu:     Financovanie implementácie stratégie

                              CLLD MAS NAŠA LIESKA, o.z.

Kód výzvy:             IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Kód projektu:         302050Q156

Zmluva č.:              IROP-Z-302051Q156-511/512-28 (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:    03/2019 – 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 285 903,13 EUR

Výška NFP:                          271 607,97 EUR

Spolufinancovanie:             14 295,16 EUR

Operačný program:             Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os:                        5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho

                                            rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                       podnikania a inovácií

                      5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvoj.centrami

                      a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita:  Implementácia Stratégie MAS NAŠA LIESKA o.z.  

Typ aktivity 5.1.1: Zakladanie nových a podpora exist.mikro a malých podnikov,SZČO,družstiev

  • A1. Podpora podnikania a inovácií

 

Typ aktivity 5.1.2: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
  • B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  • C1. Komunitné sociálne služby
  • C2. Terénne a ambulantné služby
  • D1. Učebne základných škôl
  • E1. Trhové priestory
 

Popis projektu:

Predkladaný projekt prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa stratégie CLLD, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a v tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvoriť nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a využívať prírodné danosti územia pre rozvoj celoročného cestovného ruchu

Ciele a priority IROP 2014-2020 budú napĺňané prostredníctvom prioritnej osi č.5 Miestny rozvoj vedený komunitou. Investičná priorita č.5.1 Záväzné investície vrámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou bude realizovaná cez špecifické ciele 5.1.1 a 5.1.2.

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

ŠC bude zabezpečovať implementáciu stratégie CLLD, zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodárskeho rastu, vzniknových komunitných služieb a podnikov, zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam.

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Špecifický cieľ bude zabezpečovať zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov, rozvoj verejných služieb.

putac_impl

Povinné zverejňovanie:  Plagát Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA o.z.