Obsah


 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality terénnych služieb

 

Názov užívateľa:                             Mesto Sliač

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-005

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-005-001

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-005-001 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               01.05.-29.10.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  2 449,80 €

Výška schváleného NFP:                              2 249,58 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj terénnych sociálnych služieb v meste Sliač zakúpením elektrobicyklov a notebookov terénnym opatrovateľkám seniorov.

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Realizáciou projektu sa inovoval spôsob práce terénnych opatrovateliek v meste Sliač a zaviedli sa do ich práce smart technológie. Inovácia spôsobu evidencie, komunikácie a tvorby materiálov pre opatrovateľky v podobe elektronizácie je v tejto dobe nevyhnutná. Zjednodušil a urýchlil sa proces ich práce.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

Nerelevantné

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu