Obsah


 

Názov projektu:  Vybudovanie trhových miest

                              Sebedín-Bečov

 

Názov užívateľa:                             Obec Sebedín-Bečov

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      E1 Trhové priestory

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-006

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-006-001

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-006-001 (CRZ)

Doba realizácie projektu:                 03.05.-03.08.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  9 987,43 €

Výška schváleného NFP:                              7 000,00 €

 

Hlavná aktivita projektu: Vybudovanie dvoch trhových miest v obci Sebedín-Bečov, a to v intraviláne miestnej časti Sebedín a v intraviláne miestnej časti Bečov.

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Pridanou hodnotou pre územie je vytvorenie stálych dvoch predajných trhových miest  pre podporu lokálnych producentov, ktorí vďaka takejto možnosti môžu zvýšiť a rozšíriť svoju produkciu, čo prispeje k tvorbe pracovných miest a k využitiu prírodných daností územia. Výstupy projektu sú využiteľné pre všetkých obyvateľov obce bez rozdielu veku a pohlavia pri návšteve trhových miest za účelom nákupov. Tak isto môžu využívať priestory aj občania susedných obcí. Výstupy projektu  využijú aj návštevníci obce či územia MAS ako účastníci cestovného ruchu počas pobytu v obci.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu