Obsah


 

Názov projektu:  Rekonštrukcia autobusovej zastávky

 

Názov užívateľa:                             Obec Veľká Lúka

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-001

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-001 (CRZ)

Doba realizácie projektu:                10.05.-09.06.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  16 790,99 €

Výška schváleného NFP:                               11 332,24 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia jestvujúcej autobusovej zástavky v obci, ktorá spočíva v modernizácii jestvujúcej zastávky, spevnených plôch a príslušenstva. 

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Realizáciou projektu sa zvýšila bezpečnosť a kvalita cestovania. Zlepšila sa kvalita života v obci Veľká Lúka, dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov a hlavne sa rozvinulo prepojenie medzi mestom a vidiekom. Výstupy projektu využívajú aj návštevníci obce či územia MAS ako účastníci cestovného ruchu. Nová autobusová zastávka prispieva k zlepšenie celkového vzhľadu obce a hlavne k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

jjj iii kkk

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu

iii qqq uuu