Obsah


 

Názov projektu:  Prestavba existujúcej autobusovej zastávky

                              na Námestí SNP Kováčová

 

Názov užívateľa:                             Obec Kováčová

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-005

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-005 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               03.05.-03.09.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  13 604,99 €

Výška schváleného NFP:                              12 924,74 €

 

Hlavná aktivita projektu: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom prestavby existujúcej autobusovej zastávky v obci Kováčová  na Námestí SNP oproti obecnému úradu, na frekventovanej ceste, ktorá vedie do kúpeľov s celoštátnym významom.

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Realizácia projektu znamená pre obec Kováčová viaceré sociálno-ekonomické prínosy v území MAS, a to zlepšenie vybavenosti obce verejnou infraštruktúrou, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, zvýšenie bezpečnosti kúpeľných hostí a zlepšenie celkového vzhľadu obce. Výstupy projektu využijú aj obyvatelia obce či územia MAS ako účastníci cestovného ruchu. Technické riešenie umožňuje bezbariérový prístup, presklená osvetlená vitrína zlepšuje podmienky pre získanie informácie pre užívateľov so slabším zrakom.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu