Obsah


 

Názov projektu:  Denné centrum Lieskovec

 

Názov užívateľa:                             Obec Lieskovec

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-002

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-002-001

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-002-001(CRZ)

Doba realizácie projektu:                28.06.-30.08.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  15 725,76 €

Výška schváleného NFP:                              12 888,83 €

 

Hlavná aktivita projektu: Vytvorenie denného centra na poskytovanie sociálnej služby počas dňa. 

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Projektom sa vytvorila sociálna infraštruktúra, ktorá bude slúžiť obyvateľom obce, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou a bude denne využívaná. Služby môžu byť poskytnuté aj v rámci celého územia MAS, občanom ďalších členských obcí, pokiaľ sa zaregistrujú za členov denného centra.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu