Obsah


 

Názov projektu:  Autobusové zastávky - vizitka mesta

 

Názov užívateľa:                             Mesto Sliač

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-004

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-004 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               12.04.-30.06.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  22 935,60 €

Výška schváleného NFP:                              19 254,60 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v počte 8 kusov v meste Sliač.

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Výstupy projektu sú využiteľné pre všetkých obyvateľov mesta Sliač ako aj pre návštevníkov mesta. Zrekonštruované a zmodernizované autobusové zastávky prispievajú k zlepšenie vzhľadu mesta, zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich hromadnou dopravou a znamenajú aj zhodnotenie majetku žiadateľa. Medzi aktivity žiadateľa patria aj projekty na zlepšenie propagácie kúpeľného mesta a na vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. K týmto aktivitám výrazne prispejú rekonštruované autobusové zastávky v meste, ktoré zároveň zvýšia bezpečnosť ich používateľov a zvýšia zároveň aj bezpečnosť cestnej premávky, ktorá je v meste frekventovaná.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu