Obsah


 

Názov projektu:  Autobusové zastávky

 

Názov užívateľa:                             Obec Lieskovec

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-003

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-003 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               01.04.-31.07.2020

Výška celkových oprávnených výdavkov:  24 046,20 €

Výška schváleného NFP:                               11 706,29 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok v obci Lieskovec na prieťahu hlavnej cesty v obci mimo prejazdného profilu komunikácie.

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci priniesla vyššiu kvalitu jestvujúcej technickej infraštruktúry, a tým aj zlepšenie kvality verejných služieb poskytovaných obcou. Nové objekty  autobusových zastávok prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti ich používateľov, k zlepšeniu vzhľadu obce a zlepšeniu vybavenosti územia vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu. Výstupy projektu sú využiteľné pre všetkých obyvateľov obce bez rozdielu veku a pohlavia pri cestách do zamestnania, do školy, do susedných obcí alebo mesta Zvolen, Sliač, Detva, Banská Bystrica. Výstupy projektu  využívajú aj návštevníci obce či územia MAS ako účastníci cestovného ruchu.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu