Obsah

Názov projektu:  Autobusová zastávka v obci Čerín

 

Názov užívateľa:                             Obec Čerín

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-011

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-011 (CRZ)

Doba realizácie projektu:              

Výška celkových oprávnených výdavkov:   €

Výška schváleného NFP:                              

 

Hlavná aktivita projektu:

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS:

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu