Obsah

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.

vyhlasuje

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov

žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 


 

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych  podnikov

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a /alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Výzva je vyhlásená v termíne 09.05.2019 – 10.06.2019

 


 

Na stiahnutie: 

 


 

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ k nahliadnutiu: