Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

Názov projektu:  Rozšírenie podnikania o nové služby v spol.

                              VALTEC spol. s r.o.

 

Názov užívateľa:                             VALTEC spol. s r.o.

Špecifický cieľ:                               5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni

                                                          podporou podnikania a inovácií

Kód a názov aktivity:                      A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-511-003

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-511-003-013

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-511-003-013 (CRZ)

Doba realizácie projektu:                26.08.-30.11.2022

Výška celkových oprávnených výdavkov:  98 595,00 €

Výška schváleného NFP:                              49  297,50€

 

Hlavná aktivita projektu: Nákup zváračského vybavenia na realizáciu základných kurzov zvárania pre záujemcov o zváranie, zváračských tréningov pre pokročilých zváračov, ktorí sa chcú zdokonaliť v konkrétnej technike zvárania ako aj pre úplných začiatočníkov. 

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Projektom spoločnosť zaviedla novú, pre spoločnosť inovatívnu službu – zváračské kurzy pre začínajúcich zváračov, pokročilých zváračov a UoZ v podobe rekvalifikačných kurzov, zváračské tréningy pre skúsených zváračov. Je to nový produkt ako pre firmu, tak aj pre miestny trh  celého územia MAS. Projektom došlo k vytvoreniu nových pracovných miest interných aj externých.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

Nerelevantné

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu