Obsah


 

Názov projektu:  Odstraňovanie bariér

 

Názov užívateľa:                             Mesto Sliač

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-001

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-001-006

Číslo zmluvy:                                   IROP-CLLD-Q156-512-001-006 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               01.06.-30.09.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  20 968,54 €

Výška schváleného NFP:                              12 245,00 €

 

Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia chodníka na bezbariérový prístup na ulici B.Nemcovej v meste Sliač vypracovaný za účelom vytvorenia bezbariérového prístupu pozdĺž celého existujúceho chodníka pri miestnej komunikácii.

 

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Zrekonštruovaný chodník priniesol väčšiu bezpečnosť pre chodcov, zlepšil vzhľad mesta, zlepšil vybavenosť územia vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu. Prispieva k riešeniu problémov identifikovaných v rámci príprav stratégie CLLD, konkrétne problémov s nevyhovujúcim stavom technickej infraštruktúry a vybavenosti územia vo väzbe na kvalitu dopravy, bývania a cestovný ruch. 

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu