Obsah

 

O NÁS

Občianske združenie NAŠA LIESKA  vznikla na území dvoch okresov: Zvolen a Banská Bystrica. Tieto 2 okresy susedia medzi sebou a niektoré ich obce sú geograficky dobre prepojené, mali záujem o spoločnú spoluprácu a spĺňali aj formálne kritériá na tvorbu budúcej MAS. K spolupráci ich viazala história aj spoločne organizované podujatia. Členská základňa je rozložená rovnomerne, zastúpenie má verejný aj súkromný sektor.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov občianskeho združenia NAŠA LIESKA o.z. do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER. V programovom období 2014-2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ, v podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014-2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku, ktorú bude  územie NAŠA LIESKA aplikovať v programovom období rokov 2014 - 2020.  Územie využilo základnú myšlienku tejto metódy, ktorou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných znakov bol a je prístup zdola nahor – t.z., že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri. Neformálne na tomto princípe už spolupracuje dlhšiu dobu. Pridanou hodnotou tohto nástroja je spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí územie NAŠA LIESKA dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.

 

Cieľom stratégie nášho občianskeho združenia je:

 

"Do roku 2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov  dobudovaním technickej infraštruktúry, ponukou takých  nových pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť vhodnú a intenzívnu  propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest."