Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

 

 divadlo sliac

 

 


 

„KOVÁČOVSKÁ DESIATKA 2019“

Obec Kováčová a ŠK Prameň Kováčová Vás pozývajú na 34. ročník tradičného behu na 10 km s hromadným štartom!

Termín:  09. november 2019 (sobota)

Viac info nájdete na:  Kováčovská desiatka

 


 

Program obnovy dediny 2020 

 

Od 28.októbra do 29.novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie.

 

Informácia pre žiadateľov v rámci Programu obnovy dediny 2020

 

  • V súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2020 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny.
  • Program obnovy dediny 2020 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia.
  • Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadaťeľov.

 

logo PD

 

 

 

 

 

 


 

Newsletter NSRV SR - informácie z rozvoja vidieka

 

V prílohe článku Vám prinášame ďalšie číslo spravodajského formátu NEWSLETTER NSRV SR č. 14/2019.

 

V čísle prinášame :

  • NSRV SR poďakovanie
  • Dotazník NSRV SR
  • Aktuality MPRV SR
  • Oznamy PPA
  • Dokumenty PRV SR 2014 - 2020
  • Príklady dobrej praxe PRV SR 2014 - 2020.

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP PRE PODOPATRENIE 4.2 z PRV 2014-2020

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov, kód výzvy MAS_041/4.2/1.

 

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravil Časový harmonogram trvania výzvy. Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 4.2 sa predlžuje na termín: 31.12.2019.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/4.2/1

 

Výzva MAS - CLLD_PRV_4.2_1_aktualizacia

 


 

Súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2019" a "Primátor/Starosta Slovenska 2019"

foto

 

Aj naše členské obce bojujú o titul "NAJ", a VY im svojím hlasom môžete pomôcť k čo najlepšiemu umiestneniu.

 

Priebeh súťaže:  do 31.10.2019 (do 12:00)

 

Súťaží sa v kategóriách: NAJ Mesto Slovenska 2019

                                       NAJ Obec Slovenska 2019

 

Zahlasovať za niektorú z nich môžete na adrese: www.slovakregion.sk

 

Víťazom sa stane dedinka, ktorá počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku.

 

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP PRE PODOPATRENIE

7.5, 4.1, 4.2 a 7.2 z PRV 2014-2020

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre:

 

 

 Viac informácii o zmene:  Oznámenie o zmene výziev

 

 


 

VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-511-003

na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     30.09.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 31.12.2019

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

 

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-511-a1-podpora-podnikania-a-inovacii/

 


 

VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-512-002

na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     17.09.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.11.2019

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-c1-komunitne-socialne-sluzby/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 02.09.2019 do 25.11.2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/opatrenie-72/

 


VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-512-001

na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     19.7.2019

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 30.11.2019

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel/

 


 

 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 05. 08. 2019 do 28. 10. 2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/opatrenie-42/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03. 06. 2019 do 27. 08. 2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/opatrenia-v-ramci-prv/opatrenie-41/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 10.06. 2019 do 03.09.2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/opatrenia-v-ramci-prv/opatrenie-75/

 


 

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCÍ 2019

 

Nedeľa venovaná športu a stretnutiu ľudí dobrej nálady v krásnom športovom areáli v obci Lieskovec dopadla na výbornú. Všetci účastníci si okrem športových disciplín mohli vyskúšať kosenie trávnika furbalového ihriska na nových kosačkách spoločnosti UNIAGRO s.r.o. , ktorý nám prišiel predstaviť niekoľko strojov zo svojho portfólia. Každého, kto sa trošku zapotil, čakal chutný gulášik a čapovaný nápoj. Viac fotiek nájdete v sekcii Fotogaléria alebo len ťuknite na tento odkaz: fotogaleria/sportovy-den-obci-2019-57sk.html

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! ŠPORTU ZDAR!

obce

 


 

NAŠA FOTOGALÉRIA

19.06.2019

Športový deň obcí 2019

Športový deň obcí 2019

(Športové podujatie organizované pod záštitou Miestnej akčnej skupiny NAŠA LIESKA o.z.)

Detail

11.12.2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

------------------

Detail

20.12.2017

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka Aj tento rok, dňa 9.12.2017, sa konala v našej členskej obci Lieskovec "Lieskovská mikulášska zabíjačka". Zúčastnilo sa jej 9 družstiev, ktorých účastníci boli osobne aj naši starostovia. Súťažilo sa vo varení kapustnice, výrobe klobás a vianočnom koláči. Počas súťaže vo varení si detičky mohli vyrobiť vianočné ozdoby za pomoci Podpolianskeho osvetového strediska a neskôr nasledoval Mikulášsky program pre deti. Záver divadelného predstavenia spestril príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme.

Detail

14.12.2016

Zabíjačka v Lieskovci

Zabíjačka v Lieskovci

Dňa 10.12.2016 sa aj za našej účasti konala v obci Lieskovec zabíjačka - súťaž v robení klobás, varení fazuľovice a studena. Počasie celému podujatiu prialo, a tak aj vďaka tomu akcia vyšla na jednotku. Po divadelnom predstavení pre deti prišiel na rad Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail

08.08.2016

Tradičná chuť Podpoľania 2016

Tradičná chuť Podpoľania 2016

Lieskovec, 4.jún 2016

Detail