Obsah


 

Názov projektu:  Odborná učebňa ZŠ

 

Názov užívateľa:                             Mesto Sliač

Špecifický cieľ:                               5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými

                                                          rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných

                                                          službách a vo verejných infraštruktúrach.

Kód a názov aktivity:                      D1 Učebne základných škôl

Kód výzvy na predkladanie ŽoPr: IROP-CLLD-Q156-512-004

Kód projektu užívateľa:                  IROP-CLLD-Q156-512-004-001

Číslo zmluvy:                                  IROP-CLLD-Q156-512-004-001 (CRZ)

Doba realizácie projektu:               12.05.-27.08.2021

Výška celkových oprávnených výdavkov:  4 498,33 €

Výška schváleného NFP:                              3 750,00 €

 

Hlavná aktivita projektu: Modernizácia odbornej učebni chémie a biológie, čím sa zlepšia podmienky pre výučbu žiakov školy.

Opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS: Realizáciou projektu na ZŠ A.Sládkoviča vznikla úplne nová odborná učebňa pre výučbu predmetov chémia a biológia s plne funkčným laboratórnym vybavením. Výstupy projektu sú využiteľné pre žiakov ZŠ A.Sládkoviča, pre deti, ktoré chodia na záujmové krúžky, ale aj pre žiakov výmenných pobytov. Dosiahla sa vyššia úroveň školy a rovnako sa zvýšila jej konkurencieschopnosť v regióne.

 

Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou + počas realizácie projektu

 

Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu