Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-002

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     17.9.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.11.2019

 


 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-002

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ŽoPr Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-512-002

Priloha_05_ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov IROP-CLLD-Q156-512-002

Priloha_06_ŽoPr Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-512-002

Príloha_07_ŽoPr Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-512-002