Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Názov projektu:   Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z.

Kód výzvy:             IROP-PO5-SC511-2017-23

Kód projektu:       302051N284

Zmluva č.:             IROP-Z-302051N284-511-23

Doba realizácie projektu: 01/2018 – 10/2019

Celková výška oprávnených výdavkov: 101 997,50 EUR

Výška NFP:                96 897,62 EUR

Spolufinancovanie:  5 099,88 EUR

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Hlavná aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD

 

Popis projektu:

Projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 je predpokladom pre fungovanie kancelárie MAS a zabezpečenie správnej implementácie stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA.

Projekt je zameraný na skvalitnenie a podporu pre budovanie verejno-súkromného partnerstva, ktoré bude slúžiť ako akcelerátor miestneho rozvoja. Odborne obsadená kancelária MAS s potrebným technickým vybavením dokáže v území poskytovať takéto informácie, ale aj kvalifikovane poradiť, prípadne pomôcť pripraviť potrebné žiadosti, podklady a podobne. Opatrenie má prierezový charakter a prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa celej stratégie CLLD o.z. NAŠALIESKA.

Cieľom stratégie občianskeho združenia NAŠA LIESKA je do roku 2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov dobudovaním technickej infraštruktúry, ponukou takých nových pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť vhodnú a intenzívnu propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny aj pre návštevníkov a obyvateľov blízkych miest.

 

plagat

Povinné zverejňovanie: Plagát Chod MAS